Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Przy Parku/.

2017-03-23 12:54:01
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Alojzego Niedbały/.

2017-03-23 12:52:31
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2016 rok.

2017-03-23 12:51:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2017.

2017-03-23 12:49:52
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum w Tarnowskich Górach.

2017-03-23 12:47:59
Projekt uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Tarnowskie Góry / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach projektu "Nowy Model - Lepsza Jakość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

2017-03-23 12:43:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach na lata 2017-2020.

2017-03-23 12:41:10
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi.

2017-03-23 12:39:35
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-23 12:36:43
Projekt uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

2017-03-23 12:33:30