Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała NR XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2017-04-07 08:41:22
Uchwała Nr XXXIV/383/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2016 rok

2017-04-07 08:40:11
Uchwała Nr XXXIV/382/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2017

2017-04-07 08:38:49
Uchwała Nr XXXIV/381/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Rady Muzeum w Tarnowskich Górach

2017-04-07 08:37:33
Uchwała Nr XXXIV/380/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie realizacji przez Gminę Tarnowskie Góry / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach projektu „Nowy Model – Lepsza Jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

2017-04-07 08:34:20
Uchwała Nr XXXIV/379/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach na lata 2017 – 2020

2017-04-07 07:56:36
Uchwała Nr XXXIV/378/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi

2017-04-07 07:54:29
Uchwała Nr XXXIV/377/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-04-07 07:53:19
Uchwała Nr XXXIV/376/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2017-04-07 07:50:30
Uchwała Nr XXXIV/375/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

2017-04-07 07:49:27