Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1513/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 03.01.2018r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 1463/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia „regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach”.

2018-03-02 13:43:31
Zarządzenie Nr 1543/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.01.2018 r. w sprawie ustalenia Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry

2018-02-14 14:12:02
Zarządzenie Nr 1547/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01.2018r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Biurze Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

2018-02-08 15:25:46
Zarządzenie Nr 1546/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01.2018r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Gospodarki Lokalowej

2018-02-08 15:19:27
Zarządzenie Nr 1533/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2018 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1518/2018 z dnia 08.01.2018 r. w sprawie Regulaminu naboru i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

2018-02-05 15:31:57
Zarządzenie Nr 1518/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.01.2018 r. w sprawie Regulaminu naboru i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

2018-02-05 15:24:37
Zarządzenie Nr 1549/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2018”

2018-02-05 12:41:32
Zarządzenie Nr 1545/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01.2018r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na 3 wolne stanowiska pracy Aplikantów w Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

2018-01-31 11:21:15
Zarządzenie Nr 1544/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2018-01-30 15:09:55
Zarządzenie Nr 1541/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2018-01-29 10:25:07