Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/545/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

2018-06-08 11:13:18
Uchwała Nr 4200/III/76/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

2018-04-19 10:00:41
Informacja o wykorzystaniu środków unijnych oraz o dotacjach otrzymanych i udzielonych innym jst w 2017 roku

2018-04-10 08:40:18
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

2018-03-29 15:20:20
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

2018-03-07 14:04:57
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANlE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FlNANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 

2018-03-07 14:03:40
Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFlCYClE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

2018-03-07 14:02:42
Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

2018-03-07 14:01:53
Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 

2018-03-07 13:59:29