Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2018-02-23 07:02:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2018-02-23 07:01:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego udziału wynoszącego 3/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej usytuowanej w Tarnowskich Górach przy ulicy Bolesława Śmiałego 26.

2018-02-22 14:37:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.

2018-02-22 14:36:19
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2017 rok.

2018-02-22 14:35:22
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/45/2003 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.

2018-02-22 14:34:21
Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.

2018-02-22 14:33:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

2018-02-22 14:32:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/389/2017 Rady MiejskiejProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/389/2017 Rady Miejskiew Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2018-02-22 14:32:18