Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała NR LIX/612/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

2018-11-06 12:01:07
Uchwała NR LIX/610/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry oraz nadania jej statutu

2018-10-30 12:34:51
Uchwała NR LIX/603/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2018-10-30 12:34:05
Uchwała NR LIX/613/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-10-30 12:33:29
Uchwała NR LIX/614/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-10-30 12:32:45
Uchwała NR LIX/615/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-10-30 12:32:06
Uchwała NR LIX/607/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty

2018-10-30 12:30:25
Uchwała Nr LIX/611/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry położonej przy ulicy Wodnej na prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej

2018-10-29 13:49:28
Uchwała Nr LIX/609/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2019 rok

2018-10-29 13:18:27
Uchwała Nr LIX/608/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2019”

2018-10-29 13:16:22