Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2019”.

2018-10-22 13:54:26
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej / ulica Truskawkowa.

2018-10-22 13:42:47
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej / ulica Pszczela.

2018-10-22 13:41:52
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej / ulica Parkowe Wzgórze.

2018-10-22 13:41:02
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

2018-10-22 13:34:11
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry położonej przy ulicy Wodnej na prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej.

2018-10-22 13:32:47
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry oraz nadania jej statutu.

2018-10-22 13:31:54
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2019 rok.

2018-10-22 13:29:36
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.

2018-10-22 13:26:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany zakresu rzeczowego i finansowego Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – IV Faza” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

2018-10-22 13:25:05