Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

 
 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

GA.6722.9.2018

 

OGŁOSZENIE

                                             

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 
   

 

 

Na podstawie art. 37 b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich GórachNr XIII/181/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przygotowania uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, na obszarze Gminy Tarnowskie Góry,zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w dniach od 16 stycznia 2019 r. do 13 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, w  Wydziale Urbanistyki, w pokoju nr 51 w godz. od 9°°do 15°°.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2019 r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.)

–  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

–  opatrzone podpisem zaufanym.

 

Projekt uchwały będzie dostępny na stronie internetowej urzędu pod adresem www.tarnowskiegory.pl w BIP w zakładce : ogłoszenia i komunikaty.

 

 

 

                                                                                                                                                                          Z up. Burmistrza Miasta

                                                                                                                                                                        /-/ Piotr Skrabaczewski

                                                                                                                                                                          Zastępca Burmistrza

 

 

Załączniki

Tekst Uchwały —do wyłożenia.pdf

Data: 2019-01-15 14:19:59 Rozmiar: 427.25k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Twardowska-Peteja
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Twardowska-Peteja
Czas wytworzenia: 2019-01-15 14:19:59
Czas publikacji: 2019-01-15 15:20:20
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-27